لیست استخرهای استان قم

1-17 از 17

لیست استخرهای قم

تمامی استخر های استان قم را می توانید در این مجموعه مشاهده کرده و همچنین می توانید به صورت آنلاین بلیط استخر را با تخفیف ویژه خریداری کنید.

استخر الوند قم

استخر الوند در قم میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر الوند قم را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهده نمایند...
ريال

استخر ایثار قم

استخر ایثار در قم میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر ایثار قم را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهده نمایند...
ريال

استخر حجاب قم

استخر حجاب در قم میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر حجاب قم را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهده نمایند و...
ريال

استخر خلیج فارس قم

استخر خلیج فارس در قم میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر خلیج فارس قم را با تخفیف ویژه در آسونیک مشا...
ريال

استخر دریا قم

استخر دریا در قم میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر دریا قم را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهده نمایند و...
ريال

استخر شهید بهشتی شهرک پردیسان (قم)

استخر شهید بهشتی در شهرک پردیسان (قم) میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر شهید بهشتی شهرک پردیسان (قم)...
ريال

استخر غدیر قم

استخر غدیر در قم میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر غدیر قم را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهده نمایند و...
ريال

استخر فردوس قم

استخر فردوس در قم میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر فردوس قم را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهده نمایند...
ريال

استخر قدس قم

استخر قدس در قم میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر قدس در قم را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهده نمایند...
ريال

استخر قصر آبی قم

استخر قصر آبی در قم میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر قصر آبی قم را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهده نم...
ريال

استخر مریم قم

استخر مریم در قم میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر مریم قم را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهده نمایند و...
ريال

استخر نرگس قم

استخر نرگس در قم میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر نرگس قم را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهده نمایند و...
ريال

استخر نور قم

استخر نور در قم میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر نور قم را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهده نمایند و ب...
ريال

استخر ولایت قم

استخر ولایت در قم میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر ولایت قم را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهده نمایند...
ريال

استخر کوثر (حیدریان) قم

استخر کوثر (حیدریان) در قم میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر کوثر (حیدریان) قم را با تخفیف ویژه در آس...
ريال

استخر یاران قم

استخر یاران در قم میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط استخر یاران قم را با تخفیف ویژه در آسونیک مشاهده نمایند...
ريال

پارک آبی آب و تاب قم

پارک آبی آب و تاب در قم میباشد که مشترکین میتوانند آدرس و شماره تلفن آن را در ذیل ببینند و همچنین قیمت بلیط پارک آبی آب و تاب قم را با تخفیف ویژه در آسونیک م...
ريال

بلیط تمامی استخر ها و پارک های آبی شهر قم را در این مجموعه به صورت آنلاین خریداری کنید